ದೂರುಗಳು

2021-22

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿ 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ / ಇಲಾಖೆ / ವಿವರ

 

ತಿದ್ದುಪಡಿ / ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ

 

1

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ – ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

2

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

3

ಸಂಪುಟ  - 1 ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಸಂಪುಟ - 1, 2, 3

1ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

3ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು 2ನೇ ಜೋಡಿಕೆ ಆದೇಶ

4ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

4

ಸಂಪುಟ – 2 ಕಟ್ಟಡಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

5

ಸಂಪುಟ – 3 ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ (RDPR)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

6

ಸಂಪುಟ – 4 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (WRDO)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (MI)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPCL)

ಭಾಗ-1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಭಾಗ-2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

7

ಸಂಪುಟ – 5 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (BWSSB)

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (KUBS&DB)

ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (RWS)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಸಂಪುಟ - 5

1ನೇ ಜೋಡಿಕೆ ಆದೇಶ ಮತ್ತು 2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

2ನೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

8

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ‌

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (BESCOM)

ಕರ್ನಾಟಕವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ವಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPTCL)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿಭಾಗ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 ಸಂಪುಟ - 6

Area Specific Loading ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆದೇಶ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ

 

3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2023-24 - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

4ನೇತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ಸಂಪುಟ-5ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

4ನೇತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ – 2022-23 - ಏಕರೂಪದರಪಟ್ಟಿ ಸಂಪುಟ - 1, 2, 3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-02-2024 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver kpwd


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080