ದೂರುಗಳು

ಸಂ & ಕ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ 

ಕ್ರಮ
 ಸಂಖ್ಯೆ  
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಛೇರಿ Land Line  Mobile e-mail IDs
1 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ಹಲಿಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233918 9448135628 cecbnek2017@gmail.com
2 ಅನಂತಕುಮಾರ ಚೂರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿದ್ಯುತ್) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233919 9448569213 cecbnek2017@gmail.com
3 ಅಮರೇಶ ರೋಟ್ನಡಗಿ  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233920 9590777587 cecbnek2017@gmail.com
4 ಬಾಬು ಪವಾರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233921 9740287051 cecbnek2017@gmail.com
5 ರಾಜೇಶ್‌ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233922   cecbnek2017@gmail.com
6 ಜಯರಾಜ ಆರ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233923 9880410152 cecbnek2017@gmail.com
7 ಗುರುದೇವ ಕಳಸ್ಕರ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233924   cecbnek2017@gmail.com
8 ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಣ್ಣೂರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233925   cecbnek2017@gmail.com
9 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಕಟನೂರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಂಚಾರ) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233926   cecbnek2017@gmail.com
10 ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್. ರೋಡಗಿ.  ನಿಬಂಧಕರು (ಪ್ರಭಾರ) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಫರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-233927 9449639019 cecbnek2017@gmail.com
11 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂ. ಎಸ್. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-220272 9901125309 seglb@kpwd.gov.in
12 ಬಸವರಾಜ ಬೀಜಲವಾಡೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-220273 9902715637  
13 ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್. ರೋಡಗಿ ನಿಬಂಧಕರು (ಪ್ರಭಾರ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-220274 9035419992  
14 ಸುಭಾಷ ಶಿಕ್ಷಣಕರ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-256465   eeglb2013@gmail.com
15 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ರಾಠೊಡ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102. 08472-256465 9449697101 eepwdsedam@gmail.com  eepwdsedam@rediffmail.com
16 ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ.  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಭವನ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ - 585102.   9980286293 eepwd_yadgir@gmail.com
17 ಮುರಳೀಧರ್‌ ಹುಂಚಾಟೆ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೇವರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಜೇವರಗಿ - 585310. ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.   9035533597  
18 ಈರಣ್ಣ ಕುನಿಕೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಳಂದ, ಮಂಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಆಳಂದ - 585302 ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.    9880760129 eepwdbidar@gmail.com
19 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ಪಟ್ಟಣ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಅಫಜಲಪುರ, ಸಿಂಧಗಿ ರಸ್ತೆ, ಅಫಜಲಪುರ - 585302 ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.    9632512135 ee_pwdbellary@yahoo.com
20 ಶ್ರೀಮಂತ್‌ ಕೋಟಿ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಐವಾನ್-ಇ-ಷಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ  - 585101.      eepwdkpl2@gmail.com
21 ಕೃಷ್ಣ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಸೇಡಂ  - 585222 ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.  08441-276278 9448450177  
22 ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಗೊಬ್ಬೂರ್‌ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಸೇಡಂ  - 585222 ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.  08441-276279 9108743100 eerch2019@gmail.com
23 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಸೇಡಂ  - 585222 ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.    7975636269 eepwdhoovinahadagali@gmail.com
24 ಗುರುರಾಜ್‌ ಜೋಶಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಂಚೋಳಿ - 585307. ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.    9449689758 aeepwdkalaburgi@gmail.com
25 ಸಿದ್ದರಾಮ್‌ ದಂಡಗೂಳರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಕಾಳಗಿ -585312. ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.    9448753382 aeepwd1aland@gmail
26 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಡರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರೈಲ್ವೆ  ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚಿತ್ತಾಪುರ - 585211. ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.    9448334483 aeepwd1afzalpur@gmail.com
27 ದೇವಿದಾಸ್‌ ಚವ್ಹಾಣ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಸುಭಾಷ್‌ ವೃತ್ತ, ಯಾದಗಿರಿ - 585202.  08473-252685 9448038789  
28 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌.ಎಂ ಪಾಟೀಲ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸುಭಾಷ್‌ ವೃತ್ತ, ಯಾದಗಿರಿ - 585202.    9448391782 aeepwdsedam2013@gmail.com
29 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ರಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸುಭಾಷ್‌ ವೃತ್ತ, ಯಾದಗಿರಿ - 585202.    9448219125 aeepwdchincholi@gmail.com
30 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಐರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಷಹಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 585223.    9945679679 aeepwdkalagi@gmai.com
31 ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಪ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಕೋರ್ಟ್‌  ರಸ್ತೆ ಷಹಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ  - 585223.    9972902490 aeepwdchittapur@gmail.com
32 ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಪಿ.ಆರ್.‌  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಎಸ್‌ಪಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್‌ - 585401. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448391782 aeepwdyad56@gmail.com
33 ಅಶೋಕ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  ಎಸ್‌ಪಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್‌ - 585401. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.    9449227595  
34 ಶಿವಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಭಾಲ್ಕಿ -585328. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448109590  
35 ಶಶಿಧರ ಪಾಟೀಲ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಾಣಿಕ್‌ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹುಮನಾಬಾದ್‌ -585330. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.       
36 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ಮಜಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ -585327. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448141111  
37 ವೀರಶಟ್ಟಿ ರಾಥೋಡ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಾಂತಪುರ (ಔರಾದ್)‌ -585421. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.    9661579521  
38 ರಾಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್‌ -585401. ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448567774  
39 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂ.ಎಸ್.‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583103.ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08392-274301 9448440582  
40 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗೌಡರ್‌ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583103. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08392-274301 9448276505  
41 ಎಸ್.ಎ. ಪೂಜಾರಿ ನಿಬಂಧಕರು ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583103. ಬಳ್ಳಾರಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.  08392-274301 9008351977  
42 ಎಸ್.‌ ಹೆಚ್.‌ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583103. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08392-266123 9535778777  
43 ಗುರುರಾಜ್‌ ಸಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583103. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08392-266123 8105815150  
44 ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583103. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08392-266240 9448457098  
45 ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆ - 583201. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08394-228754 944056448 aeepwdsplyadgir@gmail.com
46 ಎನ್‌. ಪೂಬಾಲನ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಸಂಡೂರು - 583119. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448341198  
47 ಎನ್.‌ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಎದುರು, ಸಿರಗುಪ್ಪ, - 583121. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08396-220441 9448217934  
48 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ - 583219. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08399-240143 8971530903  
49 ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ - 583219. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  08399-240143 8618486645  
50 ಮಹೇಶಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ - 583219. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.    9686079975  
51 ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - 583212. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448381121  
52 ಜಿ.ಟಿ. ರವಿಚಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ - 583315. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.    9448154642  
53 ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ- 583131. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.    9945470356  
54 ತಿರುಮಲರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ - 583231.  ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.  08539-222318 9449515889  
55 ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ - 583231.  ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.  08539-222318 9448781197  
56 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕೀಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ - 583231.  ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.  08539-230279 9916049506  
57 ಸುರೇಶ್‌ ಎ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌  ಹತ್ತಿರ, ಗಂಗಾವತಿ - 583227. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.  08533-240448 9480546463  
58 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಂಠಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌  ಹತ್ತಿರ,ಕುಷ್ಟಗಿ - 583227. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.  08536-267022 9535061769  
59 ಹೇಮಂತರಾಜ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಯಲಬುರ್ಗ - 583236. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.  08534-288662 9448021564  
60 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೇಖಲೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ- 584101. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.  08532-225778 8197288521  
61 ಖಾಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ- 584101. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.       
62 ಜಿ.ಎನ್.‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ,  ರಾಯಚೂರು- 584101. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.    9538247648  
63 ಜಗದೇವ್‌ ಮೋಟಿ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,  ಲಿಂಗಸೂಗೂರು- 584122. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.    9972150496  
64 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಎಸ್.‌ ಪಾಟೀಲ್‌  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಿಂಭಾಗ, ಸಿಂಧನೂರು -584128. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.    9742692403  
65 ಸೈಯದ್‌ ಮುಷರತ್‌ ಅಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ಉಪ  ವಿಭಾಗ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.    8150070777 aeepwdshahapur@gmail.com
66 ತೇಜಪ್ಪ ಬಿ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್‌  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಇ  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಇರಿಗೇಷನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನ್ವಿ - 584123.  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.    9448192046 aeepwdsurpur@yahoo.in.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-02-2024 07:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: C and B North-East Zone


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080